E-learning

 

NASZE SUKCESY

 

SOCRATES


 

WAŻNE STRONY

Bezpieczna Szkoła

http://bezpieczna-szkola.com/bezpieczna-szkola-2012-i-tura.html

BIP

SONDA

Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
PDF Drukuj Email
 

Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych

ZS w Chorzelów

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół z siedzibą w Chorzelowie 316, 39-331 Chorzelów.

 

2)       Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i nr telefonu: (17) 774 56 65.

 

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły, w szczególności na podstawie:

- Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

Rozporządzenia MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,

Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy
oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy,

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,

Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli,

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

-  oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest ZS w Chorzelowie.

 

4)       Pani/Pana dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

5)       nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

6)       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

7)       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

 

8)       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

 

9)       Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

MAPA KULTURY

 

CEO

 

KOMISJA EUROPEJSKA


 

Wolontariat


A MURY RUNĄ...

 

eTwinning

Erasmus+

FRSE

KOŁO MUZYCZNE


 

KOŁO EKOLOGICZNE

 

Blog sportowy


WERSJE JĘZYKOWE

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości