E-learning

 

NASZE SUKCESY

 

SOCRATES


 

WAŻNE STRONY

Bezpieczna Szkoła

http://bezpieczna-szkola.com/bezpieczna-szkola-2012-i-tura.html

BIP

SONDA

Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
PDF Drukuj EmailEwaluacja zewnętrzna jest jedną z form nowego nadzoru pedagogicznego wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 07.10.2009 r., które ściśle wyznacza kryteria, jakie szkoła ma do spełnienia. W zakresie 4 obszarów: efekty, procesy, środowisko, zarządzanie szkoła uzyskuje ocenę za określone wymagania w stopniach:

A – bardzo wysoki
B – wysoki
C – średni
D – podstawowy
E – niski.

W dniach 4 – 17 października 2011 r. Gimnazjum w Chorzelowie odbyła się ewaluacja zewnętrzna szkoły przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Na jej podstawie Gimnazjum w Chorzelowie otrzymało najwyższy poziom spełnienia wymagań A (bardzo wysoki) i B (wysoki).

Szczegółowy wykaz:

Wymaganie
Poziom spełniania wymagania
Obszar: Efekty
 

Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

B

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

B
Uczniowie są aktywni
A

Respektowane są normy społeczne

A
Obszar: Procesy
 

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

A

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

B

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

B

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

B

Kształtuje się postawy uczniów

A

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

A
Obszar: Środowisko
 

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

A

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

B

Promowana jest wartość edukacji

B

Rodzice są partnerami szkoły

B
Obszar: Zarządzanie
 

Funkcjonuje współpraca w zespołach

A

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

B

Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

B
Przedszkole Samorządowe w Chorzelowie
Badanie zostało zrealizowane w dniach 25.03.2015 – 31.03.2015 roku przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Podkarpackiego Kuratorium w Rzeszowie.
Wymagania zostały spełnione na poziomie wysokim.

Szczegółowy wykaz:


 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Chorzelowie
Badanie zostało zrealizowane w dniach 25.03.2015 – 31.03.2015 roku przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Podkarpackiego Kuratorium w Rzeszowie.
Wymagania zostały spełnione na poziomie wysokim.
Szczegółowy wykaz:

PO EWALUACJI

Ewaluacja zewnętrzna w Gimnazjum w Chorzelowie została przeprowadzona w dn.04.10.2011r.- 17.10.2011r.przez wizytatorów ds. ewaluacji: p. Wiolettę Durdę i p. Elżbietę Gołąbek.
Polegała na zbieraniu i analizie informacji w obszarach:
efekty,
procesy,
środowisko,
zarzadzanie.
Miała na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, które ściśle wyznacza kryteria wymagań. Szkoła mogła spełnić te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom A - bardzo wysoki
Poziom B - wysoki
Poziom C - średni
Poziom D - podstawowy
Poziom E - niski
Po przeprowadzonym badaniu został sporządzony raport z ewaluacji całościowej,
 opublikowany na stronie www.platforma.npseo.pl/summary/htmlReport/id/6600
Warto podkreślić, że szkoła osiągnęła w każdym badanym obszarze najwyższe poziomy spełnienia wymagań, czyli A (bardzo wysoki) i B (wysoki).


Przeprowadzona ewaluacja pozwala rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym dowiedzieć się o działaniach podejmowanych w Gimnazjum w Chorzelowie.
Placówka realizuje od lat ciekawe projekty i programy: np. „Ślady przeszłości- zabytki przemysłowe”, „ Młodzi Aktywiści Prezydencji”, „Sefer”, „Wspólna Europa- wspólne mity”, „Trzymaj formę” itp.
W ramach międzynarodowego projektu Comenius młodzież współpracowała z nauczycielami i uczniami z Hiszpanii, co zaowocowało podejmowaniem wspólnych działań, wymianą doświadczeń, poznaniem kultur w czasie wzajemnych wizyt zaprzyjaźnionych stron.Z kolei członkowie Szkolnego Koła Historycznego przedstawili swoje osiągnięcia w Warszawie na Ogólnopolskiej Prezentacji Programów Młodzieżowych z udziałem Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego.
Uczniowie gimnazjum od wielu lat biorą udział w konkursach, zawodach zarówno lokalnych, wojewódzkich jak i ogólnopolskich, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szkolne Koło Ekologiczne corocznie zajmuje I miejsce w ogólnopolskiej harcerskiej akcji „Florek”, realizując zadania sprzyjające ochronie naturalnego środowiska.
Raport z ewaluacji wiele uwagi poświęcił kadrze pedagogicznej, której zaangażowanie, aktywność na wielu płaszczyznach przekłada się na wymierne sukcesy i osiągnięcia. Wykwalifikowana, kompetentna czuwa nad rozwojem uczniów, stosuje aktywizujące metody nauczania i wychowania, zachęca do udziału w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, konkursach przedmiotowych i artystycznych, rozwijających zdolności i zainteresowania, mobilizuje uczniów mających specyficzne trudności w nauce do wzmożonego wysiłku, uwzględnia zróżnicowane potrzeby edukacyjne (utworzenie klasy terapeutycznej, klasy sportowej, matematycznej i z poszerzonym językiem angielskim). Nauczyciele, dbając o coraz wyższy poziom nauczania, przeprowadzają wielokrotnie próbne testy egzaminacyjne dla uczniów kl. II i III, testy diagnozujące „na wejściu” dla uczniów klas pierwszych. Systematycznie analizują wyniki, wdrażają wnioski z tych analiz, co bezsprzecznie przekłada się na wzrost efektów kształcenia. Na uwagę zasługuje fakt, że trzyletnie wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) mają tendencję wzrostową zarówno w części humanistycznej jak i matematyczno- przyrodniczej, co pozwala postrzegać szkołę jako szkołę sukcesu.
O wysokim spełnianiu wymagań świadczy postawa uczniów podejmujących inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Chętnie angażują się w akcje typu: Sprzątanie Świata, Fundusze za tusze; w akcje charytatywne np. WOŚP, zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt, pomoc powodzianom,Góra Grosza, wolontariat. Prezentują swoje zdolności recytatorskie, wokalne, aktorskie podczas konkursów artystycznych, przygotowują akademie, uroczystości klasowe, szkolne i środowiskowe (np. 3 Maja, Święto Niepodległości, Dzień Otwarty Szkoły, zakończenie roku szkolnego, komers, andrzejki, mikołajki, Dzień Wiosny, Walentynki, Jasełka, kiermasz świąteczny, Dzień Edukacji, Dzień Sportu), rywalizują w zawodach sportowych.Wiele wzruszeń dostarczyła lokalnej społeczności i zaproszonymgościom Wieczornica Katyńska, upamiętniająca tragiczne wydarzenia odwołujące się do bolesnej historii naszego narodu. Niezapomnianym przeżyciem był też Festyn Europejski z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komisji Europejskiej w Polsce, Parlamentu Europejskiego i władz lokalnych. Gimnazjaliści chętnie uczestniczą w zajęciach warsztatowych, które umożliwiają im spotkania z ciekawymi ludźmi, kształtują postawy społeczne i obywatelskie. Uczestnicy europejskiego programu „Zdrowa młodzież- zdrowa Europa” mieli okazję wziąć udział w innowacyjnych formach pracy: prowadzenie bloga i strony internetowej, kurs języka hiszpańskiego, videokonferencje, wycieczki, warsztaty, korespondencja ze szkołą partnerską.
W środowisku szkoła ma opinię bezpiecznej i przyjaznej, co w raporcie zostało wyraźnie zaakcentowane i podkreślone. Działając w oparciu o Szkolny Program Profilaktyczny i Szkolny Program Wychowawczy , kadra pedagogiczna na czele z dyrekcjąotacza szczególną opieką uczniów mających trudności w nauce,będących w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Zapewnia pomoc higienistki, pedagoga szkolnego, konsultacje z psychologiem oraz udział w zajęciach terapeutycznych i wyrównawczych. Informuje o możliwości skorzystania z fachowego doradztwa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, udziela rad, wsparcia w sytuacjach trudnych, pomaga rozwiązać problemy, ściśle współpracuje z GOPS-em odnośnie pomocy socjalnej. W trosce o prawidłowy rozwój prowadzi profilaktykę zachowań ryzykownych, zaprasza na spotkania z rodzicami przedstawicieli policji , uczula na potencjalne zagrożenia młodzieży, zapewnia bogatą ofertę zajęć sportowo- rekreacyjnych w ramach programów profilaktycznych, prowadzi doradztwo zawodowe, warsztaty psychologiczne, zajęcia świetlicowe.
Szkoła podejmuje liczne inicjatywy na rzecz środowiska z uwzględnieniemmożliwości i potrzeb społeczności lokalnej. Inicjatywy te mają charakter edukacyjny i wychowawczy, promują postawy patriotyczne, obywatelskie, ekologiczne, prozdrowotne, społeczne. Podejmowane są przy współpracy z różnymi podmiotami a w szczególności: z Komisją Europejską, z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Agencją Narodową w Warszawie, przedstawicielami Sejmu i Senatu RP, Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym w Mielcu, Urzędem Gminy w Mielcu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komendą Hufca w Sanoku, firmą „Ankol” w Chorzelowie, Izbą Pamięci gen. Sikorskiego w Tuszowie, Centrum KształceniaPraktycznego w Mielcu, z Parafią pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie, Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów w Mielcu. Z Centrum Edukacji Obywatelskiej szkoła popularyzowała tematykę unijną, promowała kultury innych narodów, przygotowała program artystyczny, z którym wystąpiła w Warszawie-w Synagodze Nożyków, organizowała szkolenia e-learningowe, prezentowała swoje osiągnięcia na Zamku Królewskim, brała udział w warsztatach w Belwederze, nawiązała kontakt z polsko-niemiecką fundacją „Pamięć”. Na gruncie lokalnym od lat trwa ścisła współpraca z Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Chorzelowie. Zasoby SOKiS-u wykorzystywane są do wspólnej realizacji projektów, konkursów, przeglądów, wystaw, zajęć warsztatowych, uroczystości. Niezwykle ważną rolę odgrywa organ prowadzący szkołę, czyli Urząd Gminy Mielec, bez którego wsparcia, przychylności, życzliwości i pomocy wiele inicjatyw nigdy nie doszłoby do skutku. Wymienione wyżej podmioty zgodnie stwierdzają, że priorytetem dla nich jest nie tylko integracja środowiska, ale przede wszystkim wszechstronna pomoc szkole w wychowaniu młodego pokolenia. Współpraca prowadzona przez szkołę jest udokumentowana na stronie internetowej oraz w innych formach: w protokołach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, w kronice szkoły, na tablicach informacyjnych, w gablotach, w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.
Istotny wpływ na sukcesy szkoły ma ścisłe współdziałanie rodziców z nauczycielami i dyrekcją w zakresie budowania bogatej oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom i zainteresowaniom młodzieży. Rodzice są prawdziwymi partnerami. Współdecydują w sprawach szkoły, pomagają w organizacji wielu imprez, pełnią rolę opiekunów, pozyskują środki finansowe, uczestniczą w pedagogizacji, wyrażają opinieodnośnie systemu oceniania, procedur i udziału w zajęciach dodatkowych. Koncepcja pracy szkoły ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój ucznia i przygotowanie go do dalszego etapu edukacyjnego. O jakości tego przygotowania świadczą losy absolwentów, ich opinie potwierdzające skuteczność działań edukacyjnych i wychowawczych.
Specyficzny charakter placówki sprzyja uwrażliwianiu, wychowaniu do patriotyzmu, nauce tolerancji wobec innych kultur i narodów, zrozumieniu potrzeb drugiego człowieka, uczy szacunku wobec historycznego dorobku poprzez kultywowanie pamięci.


Opracowały: Lidia Kutrybała, Alina Łukaszek
 

 
 
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

Wolontariat


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Laboratoria przyszłości

logotyp-laboratoria.png - 16.13 Kb

MAPA KULTURY

 

KOMISJA EUROPEJSKA


 

FRSE

Erasmus+

eTwinning

KOŁO MUZYCZNE


 

KOŁO EKOLOGICZNE

 

WERSJE JĘZYKOWE

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości